BEST products

            오린비의 패키지 디자인, 

            산업통상자원부 선정 

            우수디자인(GD마크) 수상

오린비 in 로맨스, 토킹

오린비 수분앰플 with 프리따 pretta

오린비 버터크림 with 여리나핏

오린비 선크림 with 다연dayeon

 오린비 고객센터

 02-6013-1755

     오전 9시 ~ 오후 6시 (월~금)

     토,일 및 공휴일 휴무


 입금 계좌정보 

 기업은행  072-089652-01-014

 국민은행  437637-01-007273         

 (주)빅디테일


    제휴 및 마케팅 문의   

    02-6013-1750      orinbe@orinbe.com


페이스북
트위터
카카오톡
카카오스토리
네이버 블로그
밴드
구글 플러스
floating-button-img